Na početnu stranicu
potražite nas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental protection and energy efficiency Fund

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB:
85828625994
IBAN:
HR63 2390 0011 1003 14066

tel:
01/ 5391 800
fax:
01/ 5391 810

e-mail:
kontakt@fzoeu.hr

Besplatna info linija
za energetsku učinkovitost:
0800 200 170
(radnim danom 9-15h)

 

POSTUPANJE S OTPADOM KOJI SADRŽI AZBEST
Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest NN 42/07

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada: NN 117/07 NN 111/11 NN 17/13 NN 62/13

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest NN 89/08

Pravilnik o gospodarenju otpadom: NN 23/14 NN 51/14

Odluka Vlade RH o postupanju Fonda za zastitu okolisa za provedbu mjera radi unaprjedjenja sustava gospodarenja otpadom koji otpada koji sadrzi azbest

Odluka o visini naknada za pokriće troškova gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

UPUTE o postupanju s gradevinskim otpadom koji sadrzi azbest radi odlaganja na posebno izgradjene plohe (kazete) na odlagalistima neopasnog otpada

Potvrda o preuzimanju gradjevinskog otpada koji sadrzi azbest od strane fizickih osoba (kucanstva)

Izvjesce o kolicinama skupljenog gradjevinskog otpada koji sadrzi azbest

Izvjesce o kolicinama preuzetog gradjevinskog otpada koji sadrzi azbest


POPIS SKUPLJAČA građevinskog otpada koji sadrži azbest

POPIS KOMUNALNIH DRUŠTAVA koji preuzimaju građevinski otpad koji sadrži azbestposebne kategorije otpada
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu