Na početnu stranicu
potražite nas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental protection and energy efficiency Fund

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB:
85828625994
IBAN:
HR63 2390 0011 1003 14066

tel:
01/ 5391 800
fax:
01/ 5391 810

e-mail:
kontakt@fzoeu.hr

Besplatna info linija
za energetsku učinkovitost:
0800 200 170
(radnim danom 9-15h)

 

EE otpad


kontakt: naknade@fzoeu.hr

Uputa za proizvođače, uvoznike, unosnike EE opreme radi primjene Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničnom opremom

Odluka o visini troška obrade zahtjeva i troška financijskih transakcija kod povrata naknade u slučaju izvoza

Kontakti i adrese za preuzimanje EE otpada

Obrazac Izvješća U V O Z N I K A / proizvođača EE opreme IU/PEEO

Obrazac Izvješća I Z V O Z N I K A EE opreme


Ordinance on the management of waste electrical and electronic equipment (EN)


Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom

Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
posebne kategorije otpada
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu