Na početnu stranicu
naknade
Naknada oneciscivaca okolisa
Naknade korisnika okolisa
Naknade na opterecivanje okolisa otpadom
Posebna naknada za okolis za vozila na motorni pogon
Primjeri izracuna posebne naknade za okolis na vozila na motorni pogon
Utvrdivanje jedinicne naknade i korektivnog koeficijenta za naknade i posebne naknade
Ocevidnik obveznika placanja naknada i posebne naknade
Naplata naknada i posebne naknade
Prekrsajne kazne

 

Naknade korisnika okoliša

Pod naknadom korisnika okoliša razumijeva se naknada na građevine ili građevne cjeline za koje je propisana obveza provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš.

Obveznici plaćanja naknade korisnika okoliša su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili ovlaštenici prava na građevinama ili građevnim cjelinama.

Naknada korisnika okoliša izračunava se i plaća ovisno o građevini ili građevnoj cjelini te prostornim, tehničkim i tehnološkim značajkama građevine ili građevne cjeline (površina, dužina, kapacitet i dr.) izraženim u odgovarajućim mjernim jedinicama.

Iznos naknade korisnika okoliša za pojedinu građevinu ili građevnu cjelinu izračunava se prema izrazu:

N = Zz1z2z3 x N1 x kk

u kojem je:

N - iznos naknade korisnika okoliša u kunama,
Zz1z2z3 - prostorna, tehnička i tehnološka značajka građevine ili građevne cjeline u kojoj je z1 prostorna, z2 tehnička, a z3 tehnološka značajka izražena u odgovarajućoj mjernoj jedinici,
N1 - naknada za mjernu jedinicu prostorne, tehničke i tehnološke značajke
(u daljnjem tekstu: jedinična naknada)
Kk - korektivni koeficijent ovisan o stupnju utjecaja građevine ili građevne cjeline na okoliš.

Naknada korisnika okoliša plaća se za kalendarsku godinu.posebne kategorije otpada
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu