Na početnu stranicu
naknade
Naknada oneciscivaca okolisa
Naknade korisnika okolisa
Naknade na opterecivanje okolisa otpadom
Posebna naknada za okolis za vozila na motorni pogon
Primjeri izracuna posebne naknade za okolis na vozila na motorni pogon
Utvrdivanje jedinicne naknade i korektivnog koeficijenta za naknade i posebne naknade
Ocevidnik obveznika placanja naknada i posebne naknade
Naplata naknada i posebne naknade
Prekrsajne kazne

 

Naknada onečišćivača okoliša

Pod naknadama onečišćivača okoliša razumijevaju se naknade na emisije u okoliš:

  • ugljikovog dioksida (u daljnjem tekstu. emisija CO2),
  • oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid (u daljnjem tekstu: emisija SO2),
  • oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (u daljnjem tekstu: emisija NO2),

Obveznici plaćanja naknada na emisije u okoliš su pravne i fizičke osobe koje u okviru svoje djelatnosti imaju u vlasništvu ili koriste pojedinačni izvor emisije CO2, SO2 i NO2.

Naknade na emisije CO2, SO2 i NO2 izračunavaju se i plaćaju prema količini emisije u tonama.

Iznos naknada na emisije CO2, SO2 i NO2 izračunava se prema izrazu:

N = N1 x E x kK

u kojem je

N - iznos naknade na emisiju CO2, SO2 i NO2 u kunama,
N1 - naknada za jednu tonu emisije CO2, SO2 i NO2
(u daljnjem tekstu: jedinična naknada),
E - količina emisije u tonama u kalendarskoj godini
kK - korektivni poticajni koeficijent ovisan o količini i podrijetlu emisije.

Naknade na emisije CO2, SO2 i NO2 plaćaju se za kalendarsku godinu.posebne kategorije otpada
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu