Na početnu stranicu
o Fondu
Iskaznica Fonda
Djelatnost Fonda
Izvori financiranja djelatnosti Fonda
Program rada i financijski plan Fonda
Javnost rada Fonda
Upravni nadzor i nadzor nad strucnim radom Fonda
Statut
Pristup informacijama
Zastita dostojanstva radnika
Zastita osobnih podataka
Organizacijska struktura Fonda

 

Iskaznica Fonda

Osnivanje, ustrojstvo i upravljanje Fondom

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osnovan je na temelju odredbi članka 60. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 82/94. i 128/99.) i članka 11. Zakona o energiji ("Narodne novine", br. 68/01.). Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljen je u "Narodnim novinama" br. 107/03), a primjenjuje se od 01. siječnja 2004. godine.

Prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša Fond se osniva radi osiguranja dodatnih sredstava za financiranje projekata, programa i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša.

Prema odredbama Zakona o energiji Fond se osniva s ciljem sudjelovanja svojim sredstvima u financiranju nacionalnih energetskih programa imajući u vidu postizanje energetske učinkovitosti, odnosno korištenja obnovljivih izvora energije.

Prema odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Fond je osnovan radi financiranja pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša te u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Fond je osnovan kao izvanproračunski Fond u svojstvu pravne osobe i s javnim ovlastima utvrđenim Zakonom. Javne ovlasti odnose se na donošenje upravnih akata u svezi plaćanja naknada i posebne naknade, vođenje očevidnika obveznika plaćanja, propisivanje uvjeta koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda i uvjeta za dodjeljivanje sredstava.

Na poslovanje Fonda primjenjuju se, pored odredbi Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odredbe Zakona o proračunu, Općeg poreznog zakona i Zakona o općem upravnom postupku.

Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada.

Fond upravlja i raspolaže sredstvima za poslove i namjene utvrđene Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Fond odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Fonda.

Direktor Fonda

Vlada Republike Hrvatske imenovala je na svojoj sjednici 28. studenog 2013. godine Svena Müllera, dipl.ing.građ. za direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Direktor vodi poslovanje Fonda te obavlja druge poslove propisane Zakonom

Direktor ima zamjenika.

Djelokrug ovlaštenja i odgovornosti za direktora i zamjenika utvrđuju se Statutom u skladu sa Zakonom.

Upravni odbor ima predsjednika i šest članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske imenuje u Upravni odbor:

 • dva predstavnika ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša,
 • jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove energetike,
 • jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove financija,
 • jednog predstavnika Hrvatske gospodarske komore,
 • jednog predstavnika iz redova stručnjaka iz područja zaštite okoliša.

Vlada Republike Hrvatske imenovala je:

 • NENADA STRIZREPA za predsjednika Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (pomoćnik ministra za zaštitu okoliša),
 • SANJU RADOVIĆ za člana (predstavnica Ministarstva zaštite okoliša i prirode),
 • SABINU ŠKRTIĆ za člana (predstavnica Ministarstva gospodarstva),
 • DAVORINA KAJFEŠA za člana (predstavnik Ministarstva financija),
 • DAMIRA MATELJANA za člana (predstavnik Hrvatskog sabora),
 • LUKU BURILOVIĆA za člana (predstavnik Hrvatske gospodarske komore),
 • SAVKU KUČAR DRAGIČEVIĆ (iz redova stručnjaka iz područja zaštite okoliša),

Djelokrug, ovlaštenja i odgovornosti te način rada Upravnog odbora utvrđuju se Statutom Fonda.

Fond ima nadzorna, stručna i savjetodavna tijela utvrđena Statutom.posebne kategorije otpada
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu