Na početnu stranicu
potražite nas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental protection and energy efficiency Fund

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB:
85828625994
IBAN:
HR63 2390 0011 1003 14066

tel:
01/ 5391 800
fax:
01/ 5391 810

e-mail:
kontakt@fzoeu.hr

Besplatna info linija
za energetsku učinkovitost:
0800 200 170
(radnim danom 9-15h)

 

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda


Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obveza


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon


Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid


Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom


Uredba o jedičnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližnim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš CO2

 • NN 73/07
 • NN 48/09

 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon


  Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid


  Pravilnik o obliku i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid


  Pravilnik o obliku i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid


  Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom


  Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom


  Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš CO2


  Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu


  Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama


  Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima


  Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima


  Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima


  Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom  posebne kategorije otpada
  korisni linkovi
  >
  Ministarstvo zastite okolisa i prirode
  >
  Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
  >
  Ministarstvo gospodarstva
  >
  Agencija za zastitu okolisa

  Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu