Na početnu stranicu
potražite nas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental protection and energy efficiency Fund

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB:
85828625994
IBAN:
HR63 2390 0011 1003 14066

tel:
01/ 5391 800
fax:
01/ 5391 810

e-mail:
kontakt@fzoeu.hr

Besplatna info linija
za energetsku učinkovitost:
0800 200 170
(radnim danom 9-15h)

 

Vezano uz informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2007.-2013., u dokumentu koji slijedi nalaze se upute za korisnike sredstava.

Upute za korisnike sredstava v.2

Guidelines for Fund Beneficiaries - Information and Visibility

Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. (HR)

Operational Programme Competitiveness and Cohesion 2014 - 2020 (EN)POPIS NATJECAJA: / LIST OF PROCUREMENTS:

Ograniceni poziv za dostavu projektnog prijedloga za sanaciju i zatvaranje odlagalista opasnog otpada Lemic Brdo

Ograniceni poziv za dostavu projektnog prijedloga za Zupanijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac II faza

Donesena Odluka o financiranju projekta sanacije odlagalista Stara Ciglana u Semeljcima

Donesena Odluka o financiranju projekta sanacije odlagalista Trebez kod Samobora

Ograniceni poziv za dostavu projektnog prijedloga za sanaciju odlagalista Trebez na podrucju Grada Samobora

Donesena Odluka o financiranju projekta sanacije odlagalista neopasnog otpada Filipovica na podrucju Grada Osijeka

Ograniceni poziv za dostavu projektnog prijedloga za sanaciju odlagalista Filipovica (Osijek)

Ograniceni poziv za dostavu projektnog prijedloga za sanaciju odlagalista Stara Ciglana u Opcini Semeljciposebne kategorije otpada
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu